วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การสอบและสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

Hss-CRU-admission 2013 การสอบและสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบสุดท้าย ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. 18/5/2556

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

ผศ.ประชิด ทิณบุตร บรรยายเรื่อง Cloud Computing Tools for the Next Decade Teachers วันที่ 25 มกราคม 2556 แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร บรรยายเรื่อง Cloud Computing Tools for the Next Decade Teachers วันที่ 25 มกราคม 2556 แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

บรรยากาศการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 1 : H&SS,CRU

บรรยากาศการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 รอบ ที่ 1 การสอบปฏิบัติและการสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ของสาขาวิชาต่างๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น ที่อาคาร กาญจนาภิเษกและที่อาคารที่ตั้งของสำนักงานสาขาวิชา โดยมีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาเพื่อทดสอบและสัมภาษณ์ในรอบแรกนี้มีจำนวนกว่า 500 คนจำนวน การสรุปผลจากทางฝ่ายวิชาการ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภานในวัน จันทร์ที่ 14 มกราคมนี้เพื่อแจ้งประกาศผลสอบในลำดับต่อไป ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาและประกาศผลได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้ e-admission

กิจกรรมการสอบกลางภาคเรียน 2/2555

ภาพกิจกรรมการสอบกลางภาคเรียน 2/2555 กองกลางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. เมื่อวันที่ 20-26 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยงบประมาณรายได้ ครั้งที่ 1


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยงบประมาณรายได้ ครั้งที่ 1 ทีมงานวิัจัยเรื่องการศึกษารูปแบบอัตลักษณ์นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2555 เมื่อวันที่ 11/1/2555 คลิกเข้าดูวาระการประชุม