บุคลากรฝ่ายวิชาการ

คณะทำงานและบุคลากรประจำฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Academic and Research Staff : HSS CRU.Start record on 12.12.12

ผู้บริหาร/อาจารย์ประจำ
1.ผศ.ประชิด ทิณบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
2.นาย อัครเดช มณีภาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
3.นางสาววาสนา ดอนจันทร์ทอง หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ
1. นางสาวสุมารินทร์ คชานุภาพ
2. นางสาวสุชาดา พูนพร
3. นางสาว กรรณิการ์ ไววิทยะ

ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาภายในคณะ
1. รศ. จันทร์พร นวลแพ่ง    กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
2. นางสาวจารุณี เนตรบุตร  
3. นางสาวรติพร ราชปรีชา
4. หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์  
5. หัวหน้าหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์  

ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาจากภายนอก
........

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น