แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เพื่อให้การจัดระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จักได้มีการดำเนินการและเป็นไปในกรอบทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดทำและแจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนไว้ดังนี้คือ
1.งานวิชาการของคณะ จะเป็นผู้ประสานกับสาขาวิชาต่างๆ ในการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
2.งานวิชาการของคณะ จัดการสำรวจสถานะของหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ และประสานสาขาวิชา เจ้าของหลักสูตร ให้ตรวจสอบสถานะหลักสูตรทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบของการใช้หลักสูตร
3.งานวิชาการของคณะ ร่วมกับสาขาวิชาทำการตรวจสอบหลักสูตรว่าเป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจัดทำโครงสร้างของหลักสูตร นั้นๆ
4.การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ต้องประกอบด้วย รายวิชาภาคทฤษฎี รายวิชาภาคปฏิบัติ และรายวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/ภาคปฏิบัติ
5. งานวิชาการของคณะ และสาขาวิชาดำเนินการประเมินลักษณะของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และหรือตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย/คณะกำหนด และนำผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาและคณะกรรมการประจำคณะ
6.งานวิชาการของคณะ ดำเนินการประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา แล้วนำเข้าที่ประชุมคณะเพื่อเสนอปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
7.งานวิชาการของคณะ ทำการประเมินรายวิชาของคณะและนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินรายวิชาโดยมอบให้ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดำเนินการ
8. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา จะดำเนินการส่งรายงานประเมินผลการศึกษาไปยังสาขาวิชาที่สังกัด เพื่อผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นจากประธานหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนเสนอคณบดีลงนาม งานวิชาการจะส่งรายงานผลการศึกษาไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งช่วงเวลาในการส่งรายงานผลการศึกษาจะเป็นไปตามกำหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ในสังกัด ในเรื่องของวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จักมีการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการวิชาการที่จัดให้แก่นักศึกษาตามโอกาสต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันได้แก่ โครงการสัปดาห์มนุษย์วิชาการ เป็นประจำทุกปี ในภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้น


ฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีการศึกษาที่ 1/2556
Contact
Email : human.academic@gmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น