เครือข่ายการจัดการความรู้ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เริ่มใช้ปี พศ. 2556
" ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา "
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
3.บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4.ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5.พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
6.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์”
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
" ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน"
อัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
" บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี"
ค่านิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
" บัณฑิต ย่อมฝึกตน : อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา" -------------------------------------------------------------------
เชื่อมโยงระบบและกลไกการบริการวิชาการและวิจัย ที่ดำเนินการโดยบุคลากรและหน่วยงานของคณะ
- เชื่อมโยงไปหน้าเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการของคณะมนุษย์  ดำเนินการและบริหารจัดการระบบโดยศูนย์คอมพิวเตอร์คณะมนุษย์ฯ ที่URL:  humannet.chandra.ac.th
- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ ดำเนินการและบริหารจัดการระบบโดยสาขาวิชาศิลปกรรม ที่ URL: chandraonline.chandra.ac.th
- การจัดการความรู้ คณะมนุษย์ฯ โดยฝ่ายวิชาการ ที่ URL:2 แห่งคือ
- Free Google Site URL: http://sites.google.com/site/humankm
- Free Blogger URL: http://humankm.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น