แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มจษ.

แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2553 - 2557)
    ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยประเภทที่เน้นการผลิตบัณฑิต 4 ปี ที่มุ่งจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน ในทุกปีมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการตรวจประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอก ผลการตรวจประกันคุณภาพด้านการวิจัยผ่านอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พบว่า อาจารย์มีภาระงานสอนมาก การทำวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์น้อย เพราะการเลือกปัญหาการวิจัยกระจัดกระจายไม่สามารถบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ดังนั้นเพื่อให้การทำวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานวิจัย มหาวิทยาลัยฯจึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นผู้มีคุณธรรม เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์ทั้งความรู้ความสามารถในทุกทาง ความมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ จึงกำหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
1.1 การวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม ความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 
1.2 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการสอน การใช้สื่ออย่างหลากหลาย และกิจกรรมที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียน เพื่อสร้างความพึงพอใจและให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่นักศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
1.4 การวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสิ่งเสพติด และอบายมุขของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1.5 การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าความเป็นไทย โดยให้มีความรู้ซาบซึ้งสืบทอด รวมทั้งอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
1.6 การวิจัยเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านบริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยเพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริการชุมชน และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภารกิจหลักของอาจารย์คือการสอน ความรู้ที่นำมาใช้ในการสอนควรเป็นความรู้ที่ถูกต้อง และทันสมัย การศึกษาวิจัยในเนื้อหาที่สอนอย่างลึกซึ้งจะทำให้ผู้สอนมีความแตกฉานนอกจากนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอนแล้วความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมด้วย จึงกำหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
2.1 การวิจัยเพื่อตรวจสอบ ยืนยัน ยกเลิกทฤษฎีต่าง ๆ หรือสร้างทฤษฎีใหม่
2.2 การวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม
2.3 การวิจัยเพื่อประยุกต์โดยนำองค์ความรู้เดิมไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่า
2.4 การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
2.5 การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบันเพื่อให้การตัดสิน การพัฒนาและการแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการวิจัยรองรับในปริมาณที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยฯจึงได้กำหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
3.1 การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย
3.2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกและประเทศ
3.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและชุมชนในมหาวิทยาลัย
3.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน
3.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
3.6 การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนประเทศชาติกำลังประสบปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และภัยจากความขัดแย้งในสังคม และผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่มีผลกระทบทางด้านสังคม มหาวิทยาลัย จึงกำหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้4.1 การวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และการใช้พลังงานทดแทน4.2 การวิจัยเพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวทางพระราชดำริ4.3 การวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนจากการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม4.4 การวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน4.5 การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)4.6 การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุ4.7 การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร4.8 การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและนำไปสู่การจดสิทธิบัตร 4.9 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สารเคมีและส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยเชิงพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร มีเขตบริการชุมชนที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตวังทองหลาง เขตพระโขนง เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง รวมทั้งเขตปริมณฑล เพื่อเป็นการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ จึงได้กำหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
5.1 การวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเยาวชน และประชาชนในชุมชน
5.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุขรวมทั้งเกมที่ไม่พึงประสงค์
5.3 การวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
5.4 การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการพึ่งตนเองของคนในชุมชน


ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดศูนย์การศึกษาที่จังหวัดชัยนาท จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดประเด็นกลยุทธ์การวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาทไว้ดังต่อไปนี้
6.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
6.2 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งมีปัญหา รวมทั้งปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
6.3 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอน การผลิตสื่อการสอนและการเพิ่มวิทยฐานะให้แก่ครู
6.4 การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เด็กพิเศษ และผู้สูงอายุ
6.5 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในนาข้าวและการลดมลพิษในแหล่งน้ำในเขตพื้นที่
6.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนและสินค้าเกษตร
6.7 การวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 6.8 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 อ่านแผนยุทธศาสตร์ ปี 2552-2556 เพิ่มเติม/ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น