แหล่งความรู้ด้านการวิจัย

1.เชื่อมโยงแหล่งความรู้ด้านการวิจัย Research & Resources
- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://web.chandra.ac.th/research/
- ระบบสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. http://academic.trf.or.th
- ส่วนติดตามและประเมินผลงานวิจัย ของ วช. http://eval.nrct.go.th/
- ต้นกล้าวิจัยของ วช. 2550-2553 http://www.novice-researchers.net
- ระบบบริหารงานวิจัย NRPM ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://nrpm.nrct.go.th/
-โปรแกรมวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยฟรี ประเภทเปิดเผยรหัส(Open Source Software) R Statistics ศึกษาคู่มือและดาวน์โหลดได้จากที่นี่

เชื่อมโยงแหล่งวิชาการและการจัดการความรู้ Academic & Knowledge Management 
ระบบกลไกและเครือข่ายการจัดการความรู้อย่างพอเพียงของชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- การจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่งที่ 1 http://sites.google.com/site/humankm.
- การจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่งที่ 2 http://humankm.blogspot.com
- เว็บตรวจสอบความถูกต้องการเขียน ตรวจคำสะกดและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ แห่งที่ 1.
 http://www.grammarbase.com สมัครสมาชิกด้วย facebook หรืออีเมล ฟรีแบบมีข้อจำกัด
- ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR : SCImago Journal Rank www.scimagojr.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น