งานวิจัยการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม.สมัคร-ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://humannet.chandra.ac.th/research.network/

เครือข่ายวิจัยในความร่วมมือสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะภาษาและการสื่อสาร

1 ความคิดเห็น:

  1. Speaking about surfing. I would say it is one of the best sports but good coverage is not given to this sport on international media.
    Qassim & QU

    ตอบลบ