แบบสำรวจ

ขอความร่วมมือแบบสำรวจภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจการใช้บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ฉบับที่ 1. แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ฉบับที่ 2. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น